Make your own free website on Tripod.com

ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม


บุคลากร

อาจารย์

อาจารย์ เปรมจิต พรหมสาระเมธี ห้องพัก 15 ชั้นล่าง
อาจารย์ วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล ห้องพัก 2-310
อาจารย์ อรนุช อินทวงศ์ ห้องพัก 12-901


Send mail to Webmaster with questions or comments.
Copyright
(c) 1999 International Business Management, SIAM University
Last modified: July 09, 1999