Make your own free website on Tripod.com

ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ผลิตบัณฑิต ซึ่งมีความรู้ ความสามารถในเชิงกลยุทธ์ และการบริหาร ธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อประสิทธิภาพ และความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นแขนงธุรกิจที่ตอบสนอง ความต้องการของโลกปัจจุบัน และมีส่วนสำคัญ ในการสร้างความเจริญ ทางเศรษฐกิจของประเทศ

ก้าวไกล ... ทันสมัย ... ทันเหตุกาณ์ ...
บนโลกของการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างประเทศ

Headquarters:
ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160


Send mail to Webmaster with questions or comments.
Copyright
(c) 1999 International Business Management, SIAM University
Last modified: July 08, 1999