Make your own free website on Tripod.com

แผนการศึกษา

บริหารธุรกิจบํณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ภาคค่ำ

ปีที่ ภาคที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 1 วส. 105

วส. 143

130-101

103-202

135-302

แคลคูลัสเบื้องต้น

ภาษาอังกฤษ III

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิชาเลือก

รวม

3

3

3

3

3

3

18

  2 วส. 144

130-102

130.301

137-201

135-303

135-304

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์มหภาค

การวืเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การค้าระหว่างประเทศ

การขนส่งระหว่างประเทศ

รวม

3

3

3

3

3

3

18

ภาคฤดูร้อน 131-202

135-301

การเงินธุรกิจ

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ

รวม

3

3

6

2 1 103-203

136-301

132-304

133-403

135-305 135-306

การบัญชีบริหาร

การบริหารงานผลิต

การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ

การตลาดระหว่างประเทศ

การจัดการการส่งออกและการนำเข้า

กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

รวม

3

3

3

3

3

3

18

2 1 130-303

130-304

130-401

135-402

การภาษีอากร

ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

การจัดการเชิงกลยุทธ์

การจัดการและพฤติกรรมต่างวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ

วิชาเลือก

วิชาเลือก

รวม

3

3

3

3

3

3

18

ภาคฤดูร้อน 135-401

135-403

การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ

สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ

รวม

3

3

6