Make your own free website on Tripod.com

แผนการศึกษา

บริหารธุรกิจบํณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ภาคค่ำ

ปีที่ ภาคที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1

1

วส. 105
วส. 143
130-101
103-202
135-302

แคลคูลัสเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษ III
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาเลือก

รวม


3
3
3
3
3
3

18

 
2

วส. 144
130-102
130.301
137-201
135-303
135-304

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์มหภาค
การวืเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การค้าระหว่างประเทศ
การขนส่งระหว่างประเทศ

รวม


3
3
3
3
3
3

18


ภาคฤดูร้อน

131-202
135-301

การเงินธุรกิจ
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ

รวม


3
3

6


2

1

103-203
136-301
132-304
133-403
135-305
135-306

การบัญชีบริหาร
การบริหารงานผลิต
การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
การตลาดระหว่างประเทศ
การจัดการการส่งออกและการนำเข้า
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

รวม


3
3
3
3
3
3

18

 
2

130-303
130-304
130-401
135-402

การภาษีอากร
ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการและพฤติกรรมต่างวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ
วิชาเลือก
วิชาเลือก

รวม


3
3
3
3
3
3

18


ภาคฤดูร้อน

135-401
135-403

การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ
สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ

รวม


3
3

6