Make your own free website on Tripod.com

แผนการศึกษา

บริหารธุรกิจบํณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร 4 ปี

ปีที่ ภาคที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1

1

วส.101-102
วส. 104
วส. 111
วส. 121
วส. 141
130-101

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
อารยธรรม
สังคมวิทยา
ภาษาอังกฤษ I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค

รวม


3
3
3
3
3
3

18

 
2

วส. 105
วส. 113
วส. 122
วส. 142
130-102
131-101

แคลคูลัสเบื้องต้น
จิตวิทยาทั่วไป
สังคมกับการปกครอง
ภาษาอังกฤษ II
เศรษฐศาสตร์มหภาค
หลักการบัญชีขั้นต้น I

รวม


3
3
3
3
3
3

18


2

1

วส. 143
130-201
131-201
133-201
134-201
137-201

ภาษาอังกฤษ III
หลักสถิติ
หลักการบัญชีขั้นต้น II
หลักการตลาด
การจัดองค์การและการจัดการ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รวม


3
3
3
3
3
3

18

 
2

วส. 144
103-202
103-203
131-202
132-203
137-202

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การบัญชีบริหาร
การเงินธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รวม


3
3
3
3
3
3

18


3


130-301
130-302
130-303
130-304
135-301
135-302

การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
การภาษีอากร
ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รวม


3
3
3
3
3
3

18

 
2

130-305
136-301
135-303
135-304
135-305
135-306

จริยธรรมทางธุรกิจ
การบริหารงานผลิต
การค้าระหว่างประเทศ
การขนส่งระหว่างประเทศ
การจัดการการส่งออกและการนำเข้า
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

รวม


3
3
3
3
3
3

18


4

1

วส.131
133-403
132-304
135-401

ภาษาไทย I
การตลาดระหว่างประเทศ
การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาเลือก
วิชาเลือก

รวม


3
3
3
3
3
3

18

 
2

130-401
135-402
135-403

การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการและพฤติกรรมต่างวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ
สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก

รวม


3
3
3
3
3
3

18