Make your own free website on Tripod.com

ดุลการชำระเงิน

ความหมาย

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำดุลการชำระเงิน

1. ใช้ในการพิจารณารายรับ รายจ่ายของเงินตราต่างประเทศ เพื่อช่วยวางแผนเศรษฐกิจของประเทศ

2. ใช้คาดคะเนศักยภาพของตลาด (Market Potential)

3. ใช้ประกอบการวางนโยบายการเงินและการคลังของประเทศ (Monetary and Fiscal Policies)

 

 

การบัญชีของดุลการชำระเงิน

 

 

 

 

 

 • รายการรับเงิน (+) และรายการจ่ายเงิน (-) ในบัญชีดุลการชำระเงิน
 • รายการรับเงิน รายการจ่ายเงิน
  • การส่งสินค้าออก
  • เงินบริจาคเอกชนและรัฐบาลต่างประเทศ
  • การใช้บริการขนส่งของประเทศไทยโดยชาวต่างประเทศ
  • ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
  • ค่าใช้จ่ายทางการทหารของรัฐบาลต่างประเทศ
  • ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับจากชาวต่างประเทศ
  • การขายสินทรัพย์ในประเทศให้แก่ชาวต่างประเทศ
  • เงินฝากของชาวต่างประเทศที่ฝากในสถาบันการเงิน
  • การขายทองคำให้แก่ขาวต่างประเทศ
  • การขายเงินตราของประเทศให้แก่ชาวต่างประเทศ
  • การสั่งสินค้าเข้า
  • เงินบริจาคให้แก่เอกชนและรัฐบาลต่างประเทศ
  • การใช้บริการขนส่งของต่างประเทศ
  • ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในต่างประเทศ
  • ค่าใช้จ่ายทางการทหารของรัฐบาลในต่างประเทศ
  • ดอกเบี้ยและเงินปันผลจ่ายให้แก่ชาวต่างประเทศ
  • การซื้อสินทรัพย์ต่างประเทศ
  • เงินฝากที่ฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศภายในประเทศ
  • การซื้อทองคำจากชาวต่างประเทศ
  • การซื้อเงินตราต่างประเทศโดยคนในประเทศ

   

  โครงสร้างและองค์ประกอบของดุลการชำระเงิน

  1. บัญชีเดินสะพัด (Current account)

   

  2. บัญชีเงินทุนเคลื่อนย้าย (Capital Account)

  เงินลงทุนโดยตรง

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์

  เงินกู้ยืม

  สินเชื่อการค้า

 • เงินทุนรัฐบาล (เงินทุนทางการ)
 • เงินกู้จากต่างประเทศ

  สินเชื่อจากต่างประเทศ

   

  3. บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ (International reserve account)

  ขนาดของทุนสำรองระหว่างประเทศ : ขนาดที่เหมาะสมจะต้องเพียงพอกับความต้องการในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยต่างๆ หลายประการ เช่น

 • ฯลฯ
 •  

  4. บัญชีผิดพลาดคลาดเคลื่อน (Error and omission)

  การเก็บตัวเลขธุรกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศอาจมีการขาดตก ผิดพลาด หรือมีการหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูล ทำให้ประมาณการเปลี่ยนแปลงทุนสำรองในช่วงเวลานั้นๆ ไม่ได้แสดงธุรกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดอย่างแท้จริง จึงต้องมีการปรับรายการคลาดเคลื่อนดังกล่าว เพื่อให้ยอดรวมของธุรกรรมทางเศรษฐกิจมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของทุนสำรองระหว่างประเทศ

  ดุลย่อยๆ ซึ่งประกอบอยู่ในดุลการชำระเงิน

  1. ดุลการค้า (Balance of Trade)

   

  2. ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current account balance)

   

  3. ดุลรวม (Overall balance)

   

  ดุลการชำระเงินที่ไม่สมดุล

  สาเหตุของการขาดดุลการชำระเงิน

 • 1. การขาดดุลการชำระเงินอย่างเรื้อรัง เนื่องจากความล้าหลังด้านเทคโนโลยีการผลิต ทำให้ผลผลิตต่ำ ขายสินค้าออกได้น้อย ความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศต่ำ

  2. การขาดดุลการชำระเงินเนื่องจากการเพิ่มปริมาณเงินมากเกินไป ในขณะที่จำนวนผลิตเพิ่มไม่ทัน ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ สินค้าออกมีราคาสูงขึ้นในสายตาของผู้ซื้อชาวต่างประเทศ ทำให้ขายสินค้าออกได้น้อยลง ขณะที่การนำเข้ามีสูงขึ้น เนื่องจากราคาสินค้าเข้าถูกลงในสายตาของผู้ซื้อในประเทศ

  3. การขาดดุลการชำระเงินเนื่องจากภาวะของอุปสงค์รวมมากกว่าอุปทานรวม

  4. การขาดดุลการชำระเงินเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน เช่น ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ความวุ่นวายทางการเมือง การนัดหยุดงาน เป็นต้น

 •  

  ผลกระทบของดุลการชำระเงินที่ไม่สมดุล

   

  ผลกระทบของดุลการชำระเงินที่ไม่สมดุลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

   

  เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการจัดการให้ดุลการชำระเงินของประเทศอยู่ในสภาวะสมดุลตลอดเวลา หรืออย่างน้อยให้ใกล้เคียงกับสภาวะสมดุล และในการรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราให้มีเสถียรภาพ รัฐบาลจะเข้าแทรกแซงค่าเงินโดยการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในตลาด เพื่อปรับระดับของอุปสงค์หรืออุปทานจนเกิดความสมดุลในดุลการชำระเงิน และทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่ในระดับคงที่

   

  เมื่อเกิดความไม่สมดุลของดุลการชำระเงิน จะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ นั่นคือ กรณีดุลการชำระเงินเกินดุล ซึ่งมีเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศจำนวนมาก ดังนั้น ค่าของเงินสกุลท้องถิ่นจะแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้การส่งออกลดลง ในขณะที่การนำเข้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้การเกินดุบการชำระเงินลดลงและในที่สุดจะปรับตัวเข้ามาสู่จุดสมดุล โดยรัฐบาลไม่ต้องใช้มาตรการแทรกแซงแต่อย่างใด

  หากเป็นกรณีดุลการชำระเงินขาดดุล เงินตราต่างประเทศไหลออกนอกประเทศ เป็นผลให้ค่าของเงินสกุลท้องถิ่นอ่อนค่าลง ซึ่งนับเป็นการช่วยกระตุ้นการส่งออกของประเทศ ขณะที่การนำเข้าจะชลอตัวลงเพราะสินค้านำเข้าราคาแพงขึ้น ทำให้การขาดดุลการชำระเงินลดลง ในที่สุดดุลการชำระเงินเข้าสู่สภาวะสมดุลโดยรัฐบาลไม่ต้องใช้มาตรการแทรกแซงแต่อย่างใดเช่นกัน

   

  รัฐบาลจะใช้นโยบายการเงินเป็นเครื่องมือ เช่นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมการไหลเข้า-ออกของเงินทุน เพื่อปรับสภาวะการไม่สมดุลในดุลการชำระเงิน อย่างไรก็ตามวิธีการปรับอัตราดอกเบี้ยนี้มีผลต่อต้นทุนในการประกอบการของธุรกิจด้วย

  ______ _______________________

  Balance of Payments (Summary)

  (Millions of Baht)
   
                     

  1999

         
  Line  

  Mar.p

  Jun.p

  Jul.p

  Aug.p

  Sep.p

  Oct.p

  Nov.p

  Dec.p

  Jan.p

  Feb.p

  Mar.p

  Apr.p

  Line

  1

  Exports (f.o.b.)

  194,242

  189,967

  187,532

  175,502

  180,472

  171,147

  159,444

  164,426

  145,298

  151,786

  173,559

  164,175

  1

  2

  (% change)

  53.5

  59.0

  31.2

  13.1

  0.0

  -11.2

  -15.0

  -26.7

  -35.5

  -24.5

  -10.6

  -2.1

  2

  3

  Imports (c.i.f.)

  148,082

  150,720

  147,658

  136,738

  130,312

  129,588

  121,633

  119,905

  116,507

  116,295

  138,079

  138,265

  3

  4

  (% change)

  -0.6

  5.3

  -7.1

  -20.9

  -24.5

  -23.5

  -21.3

  -32.6

  -34.7

  -21.6

  -6.8

  -1.0

  4

  5

  Trade balance

  46,160

  39,247

  39,874

  38,764

  50,160

  41,559

  37,811

  44,521

  28,791

  35,491

  35,480

  25,910

  5

  6

  Net services & transfers

  14,840

  -3,200

  8,800

  7,800

  -5,600

  7,000

  3,580

  8,000

  15,200

  14,600

  -1,600

  9,000

  6

  7

  Current account balance

  61,000

  36,047

  48,674

  46,564

  44,560

  48,559

  41,391

  52,521

  43,991

  50,091

  33,880

  34,910

  7

  8

  Capital and financial account

  19,542

  -51,795

  -28,646

  -44,881

  -7,168

  -30,559

  -10,642

  -29,955

  -80,340

  -49,597

  19,196

  -6,211

  8

  9

  Private

  -27,938

  -84,920

  -42,344

  -53,645

  -32,401

  -91,570

  -72,701

  -72,144

  -112,324

  -59,225

  -42,195

  -63,936

  9

  10

  Public

  23,664

  9,919

  21,964

  2,908

  1,856

  16,834

  3,619

  463

  4,172

  3,561

  51,356

  22,436

  10

  11

  Monetary authorities 1/

  23,816

  23,206

  -8,266

  5,856

  23,377

  44,177

  58,440

  41,726

  27,812

  6,067

  10,035

  35,289

  11

  12

  Net errors & omissions

  -9,849

  -18,393

  -9,117

  -8,984

  -22,188

  -4,991

  -484

  -15,562

  20,037

  -2,295

  -4,225

  -20,109

  12

  13

  Balance of payments

  70,693

  -34,141

  10,911

  -7,301

  15,204

  13,009

  30,265

  7,004

  -16,312

  -1,801

  48,851

  8,590

  13

  ----- -------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -----


  1/ Including Bank of Thailand's borrowing and other offshore transactions.
  Source : Bank of Thailand

  Updated Date : July 15, 1999
  By: Economic Research Department