Make your own free website on Tripod.com

โครงสร้างหลักสูตร


บริหารธุรกิจบํณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 84 หน่วยกิต

1. หมวดการศึกษาทั่วไป 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 69 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาแกน 57 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาเอก 33 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
  3.1 เลือกเสรี 3 หน่วยกิต
  3.2 เลือกจากสาขาอื่นภายในคณะ 6 หน่วยกิต

 


1. หมวดการศึกษาทั่วไป 12 หน่วยกิต

วส. 105 แคลคูลัสเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
137-201 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
วส. 143 ภาษาอังกฤษ 3 3 หน่วยกิต
วส. 144 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 69 หน่วยกิต


2.1 กลุ่มวิชาแกน


30 หน่วยกิต

130-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 หน่วยกิต
130-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 หน่วยกิต
130-202 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 3 หน่วยกิต
130-301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
130-303 การภาษีอากร 3 หน่วยกิต
130-304 ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
130-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
131-202 การบัญชีบริหาร 3 หน่วยกิต
132-203 การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต
136-301 การบริหารงานผลิต 3 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก


33 หน่วยกิต

135-301 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
135-302 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
135-303 การค้าระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
135-304 การขนส่งระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
135-305 การจัดการการส่งออกและนำเข้า 3 หน่วยกิต
135-306 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
133-403 การตลาดระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
132-304 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
135-401 การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
135-402 การจัดการและพฤติกรรมต่างวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ 3 หน่วยกิต
135-403 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต

3.1 เลือกเสรี 3 หน่วยกิต
3.2 เลือกจากสาขาอื่นภายในคณะบริหารธุรกิจ 6 หน่วยกิต