Make your own free website on Tripod.com

 

ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม


โครงสร้างหลักสูตร

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร 4 ปี
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)

Copyright ?1999 International Business Management, SIAM University
Last modified: กรกฎาคม 06, 1999